Heb jij een mannelijk of een vrouwelijk hart?

Eén van de inspiratiebronnen voor mijn werk als coach is Christian Pankhurst, de oprichter van Heart I.Q. Hij maakt onderscheid tussen het masculiene en het feminiene hart.
Mensen, mannen én vrouwen, die een overwegend masculien hart hebben, ervaren een sterke drijfveer om een bijdrage te willen leveren aan het leven en welzijn van anderen. Ze willen vanuit hun kwaliteiten, hun vaardigheden en hun wijsheid graag iets betekenen voor anderen. Het geeft hun leven betekenis om een ‘purpose’ te hebben, een groter doel buiten zichzelf. Er is een gerichtheid naar buiten. Dat hoeft niet ver weg te zijn. Het kan gericht zijn op mensen in je naaste omgeving, je familie, je buurt, de collega’s op je werk. Het kan ook gericht zijn op iets dat verder weg ligt: een bijdrage leveren aan de samenleving, bijdragen aan hervormingen in het onderwijs, een nieuw medicijn willen ontdekken, of wat dan ook.
De diepe verlangens van vrouwen en mannen, die een overwegend feminien hart hebben, zijn minder naar buiten gericht. Zij zijn primair geïnteresseerd om aandacht te geven aan hun eigen leven. Ze zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling, met het ontdekken van hun eigen essentie. Ze zijn geïnteresseerd in relaties als ruimte voor persoonlijke groei. Ze zijn meer bezig met ‘zijn’ dan met ‘doen’. Ze leveren ook een bijdrage aan het welzijn van anderen en aan de samenleving, maar meer door wie ze zijn -door hun ‘beingness-‘ dan door de projecten, waar ze aan werken.

Zijnskwaliteiten en verbinding staan voor mij voorop. Het werkt bevrijdend om dat te accepteren van mezelf

Gemiddeld genomen hebben mannen vaker een masculien hart en hebben vrouwen vaker een feminien hart. Maar er zijn ook heel veel mannen met een meer feminien hart en heel veel vrouwen met een meer masculien hart. Er zijn ook mensen bij wie het masculiene en het feminiene deel van hun hart behoorlijk in evenwicht zijn. Door het werken met Christian ontdekte ik dat mijn hart primair een feminien hart is. Zijnskwaliteiten en verbinding staan voor mij voorop. Ik merk dat het bevrijdend werkt om dat te accepteren van mezelf. Ik hoef niet meer zo bezig te zijn allerlei doelen buiten mezelf na te streven; daar ligt niet de prioriteit in mijn leven. Ik ben altijd veel met allerlei op zich waardevolle doelen bezig geweest. Ik begrijp nu ook beter waarom veel van die doelen nooit helemaal uit de verf gekomen zijn. Mijn ware passie lag in wezen altijd ergens anders. Het is niet helemaal nieuw voor me om dat te ontdekken, maar ik kan het nu vollediger accepteren. En dat geeft me veel rust.

Ieder mens heeft zowel een gerichtheid naar binnen als een gerichtheid naar buiten. Maar voor verschillende mensen ligt de prioriteit anders. Voor het masculiene hart ligt de prioriteit bij het leveren van een bijdrage aan de wereld. Die bijdrage kan alleen effectief en duurzaam zijn als het masculiene hart zich kan verbinden met de feminiene kant in zichzelf. Dat wil zeggen: als die bijdrage gevoed wordt door een sterke verbinding met het eigen innerlijke leven, met ‘beingness’. Anders gaat het leven, de levendigheid eruit. Daarom zal het masculiene hart ook aandacht moeten geven aan de eigen innerlijke ontwikkeling.

Het masculiene hart moet aandacht geven aan de eigen innerlijke ontwikkeling

Voor het feminiene hart ligt de prioriteit bij het ‘in verbinding zijn’, in verbinding met jezelf en in verbinding met anderen. Dat wil niet zeggen, dat er helemaal geen behoefte is aan het hebben van een doel buiten zichzelf. Ook het feminiene hart levert een bijdrage, maar meer door wie het is, dan door wat het doet. Het is een inspiratiebron voor anderen, een bron van ‘empowerment’. Het laat zien hoe verrijkend het kan zijn voor ieders leven, als je leeft vanuit verbinding met jezelf en met je eigen waarheid. Het betekent veel voor anderen als je werkelijk in contact bent met jezelf en met anderen. Vanuit mijn verbinding met mijn feminiene hart ben ik een ‘elder’ zijn voor anderen, een oudere wijze. Ik ben vanuit mijn levenservaring, die ik vaak met vallen en opstaan heb vergaard, een inspiratiebron voor anderen. Ik houd anderen een spiegel voor en ik laat iedereen de ruimte om voor zichzelf te kijken wat hij of zij daarmee wil doen. Ik doe dat onder andere in mijn werk als (relatie)coach en als Human Design adviseur.

Je eigen innerlijke waarheid ontdekken en accepteren

Zelf-acceptatie is de basis van alles. Een masculien hart is niet beter dan een feminien hart of omgekeerd. Maar in onze cultuur wordt het een soms wel hoger aangeslagen dan het andere. Doelen stellen en doelen bereiken heeft vaak een hoge status. Het werkt bevrijdend als je onafhankelijk daarvan je eigen waarheid kunt ontdekken en accepteren. Heb jij een mannelijk of een vrouwelijk hart? Hoe geef je daar de ruimte aan in je werk en in je leven? En welke obstakels kom je daarbij tegen? Ik hoor het graag van je.

Spreken vanuit het hart

Dit blog is gerelateerd is aan het verschijnen van ons boek
‘In Dialoog. Relatiekwaliteit als bron van vernieuwing’. In dit boek beschrijven we onze ervaringen met dialoog, opgedaan in onze opleidingsgroepen voor dialoogbegeleiders en in ons werk met gemeenschappen en organisaties. Hier vind je meer informatie over het boek en hoe je het kunt bestellen
Elke week schrijft Kees of Eelco een stukje, dat betrekking heeft op het boek en een aspect van dialoog belicht.

 Spreken vanuit het hart…

In dialogisch werk leggen we de nadruk, om te spreken als je je bewogen voelt, te spreken vanuit je hart. Makkelijker gezegd dan gedaan… want wat is dat dan, en waarom is het belangrijk? Het heeft te maken met de snelheid en de reactiviteit van ons denken: iemand zegt of doet iets, en we hebben er een oordeel of een gedachte over. We uiten onze mening en argumenteren, terwijl we voorbijgaan aan dat wat het met ons doet.

Zonder mee te delen wat dingen met je doen, blijven je reacties mentaal, rationeel en blijven ze ook meestal gelijk; ze worden tot standpunten, die je telkens weer herhaalt. Je ervaart het als de waarheid, die je telkens weer inzet, die je ook wil verdedigen en die dus ook snel tot verharding en conflict leiden. Gedachten en meningen kun je eindeloos herhalen als je niet voelt en uitdrukt wat jou werkelijk beweegt.

Want dat is eigenlijk altijd het geval; aan onze reacties liggen gevoelens ten grondslag. Iets doet ons goed, brengt ons aan het twijfelen, maakt ons enthousiast, blij, zwaarmoedig, roept weerstand op of voert tot een creatieve nieuwe gedachte. Het zijn deze reacties die we vooral lichamelijk waarnemen in het hier en nu. Het zijn authentieke, persoonlijke reacties, die de dialoog tot een levend en creatief proces maken. We nemen onszelf en elkaar in onze menselijkheid waar en er ontstaat een levendig, nieuwsgierig proces, waarin veel nieuws kan ontstaan, als we ons ervoor open stellen. Maar niet alleen dat; als we zo vanuit dat wat ons raakt, vanuit ons hart spreken, worden we zichtbaar voor de ander, met alles wat we op dat moment zijn. We laten iets van onszelf zien, tonen ons in onze diversiteit en kunnen tegelijkertijd de ander in zijn of haar eigenheid waarnemen. Dat is precies wat nodig is, om vertrouwen te laten groeien. Als we werkelijk zien en horen van elkaar, wat ons ‚aan het hart gaat’, wat in ons leeft en ons beweegt, ontstaat de verbinding, de relatie die we nodig hebben, om gezamenlijk te kunnen denken.

‚Als je vanuit je hart spreekt, kun je nooit iets verkeerds zeggen’

Deze uitspraak van Elice Sijbrandij vond ik op www.inspirerendleven.nl en spreekt me bijzonder aan. Vanuit het hart spreken, betekent mee te delen, wat jou persoonlijk beweegt. Je spreekt vanuit jezelf, en dat betekent dat wat je zegt, geen waarheid is, maar jouw eigen subjectieve beleving. En die is niet alleen altijd juist, maar tegelijkertijd uniek voor jou als persoon op dat moment. Als ook de ander spreekt vanuit het hart, ontstaat er dus altijd iets unieks en creatiefs, dat zich niet laat voegen in vooropgezette meningen of in vaste patronen, regels en waarheden.

Vanuit het hart spreken, betekent dat je aandacht minder bij je gedachten, en versterkt bij je lichaamswaarneming ligt. Het is je lichaam dat voelt en waarneemt, het is je denken dat dat vervolgens vertaalt in woorden en begrippen. Het voelende waarnemen als uitgangspunt voor je spreken te nemen, levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van je conversaties, het brengt je persoonlijk dichter bij jezelf en meer in het hier en nu.

Je zou ook kunnen zeggen: spreken vanuit het hart geeft het gevoel weer een bewuste plek in de dialoog met anderen en met onszelf. Is dat niet iets wat we goed kunnen gebruiken met elkaar?

Eelco de Geus, Wenen, 1 September 2018

Relatie-kwaliteit kun je zelf ontwikkelen - sept. 2018

Deze zomer is het boek verschenen dat ik samen met Eelco de Geus geschreven heb: ‘In Dialoog. Relatie-kwaliteit als bron van vernieuwing. Persoonlijk, professioneel, maatschappelijk.’ De ondertitel ‘Relatie-kwaliteit als bron van vernieuwing’ vat alles samen waar het boek over gaat. Het gaat er niet alleen over dat kwalitatief goede relaties prettiger zijn dan minder goede relaties. Het gaat over het potentieel aan creativiteit en transformatiekracht, dat in goede relaties kan vrijkomen en werkzaam kan worden.

Het gaat over het potentieel aan creativiteit en transformatiekracht, dat in goede relaties kan vrijkomen

Al in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vraag wat de effectiviteit was van verschillende methoden van psychotherapie. De resultaten van dat onderzoek maakten duidelijk, dat de verschillen in effectiviteit niet verklaard konden worden door de verschillen in gebruikte methoden. De verschillen werden veroorzaakt door de verschillen in de kwaliteit van de relatie tussen therapeut en cliënt. Het is onze hypothese, dat dit een veel algemener verschijnsel is, dat niet beperkt blijft tot het veld van de psychotherapie. We geloven dat de kwaliteit van opvoeding, van onderwijs, van zorg, van dienstverlening, van producten, van voedsel, van veiligheid, kortom op alle denkbare gebieden, sterk beïnvloed wordt door de kwaliteit van de relaties tussen de mensen, die ermee bezig zijn. Als daar enige waarheid in schuilt is het belangrijk dat we wegen vinden om relatie-kwaliteit te verbeteren op al die terreinen.

In dit artikel ga ik in op de vragen

  1. Wat is relatie-kwaliteit?
  2. Wat is de kwaliteit van jouw relaties?
  3. Wat zijn de bouwstenen van relatie-kwaliteit?

Wat is relatie-kwaliteit?

Als we spreken over relatie-kwaliteit denken we aan een breed scala van alle mogelijke soorten relaties tussen mensen. Het kan bijvoorbeeld gaan over liefdesrelaties, gezins- en familierelaties , vriendschapsrelaties, relaties tussen buren en buurtgenoten, relaties tussen hulpvragers en hulpverleners, relaties tussen docenten en leerlingen, relaties tussen collega’s in een team, relaties tussen een werkgever of andere leidinggevende en haar medewerkers, relaties tussen adviseurs en klanten. Kortom: alle relaties waarin mensen direct met elkaar te maken hebben.

Het gaat wel altijd over relaties tussen concrete, individuele, aanwijsbare mensen. Het gaat dus niet over relaties tussen bedrijven, relaties tussen geloofsrichtingen, belangengroepen, politieke partijen, etc.
Soms heb je een relatie met individuele personen, die tegelijk vertegenwoordiger zijn van bijvoorbeeld een organisatie, een denkrichting, een geloof of iets anders. Ook in die gevallen kunnen we kijken naar de relatie-kwaliteit. Het is daarvoor wel belangrijk dat vertegenwoordigers enige afstand hebben tot hun rol, en zich er niet volledig mee identificeren.

Er is sprake van relatie-kwaliteit als een relatie de partners inspireert en stimuleert:
• om voluit te leven, met aandacht voor alle wensen en verlangens die zij hebben, en met zorg voor zichzelf en anderen,
• en om hun kwaliteiten tot uitdrukking te brengen in hun leven

In onze opvatting kun je een kwalitatief goede relatie herkennen aan de aanwezigheid van meerdere van de volgende kenmerken:

• De partners in de relatie voelen zich vrij om helemaal zichzelf te zijn;

• Ze hoeven zich niet groot of sterk te houden, maar kunnen hun kwetsbaarheid tonen in de relatie; zogenaamde zwakheden mogen bestaan en zijn geen reden tot (ver-)oordelen;

• Binnen de relatie kunnen de partners zich persoonlijk verder ontwikkelen, naar hun eigen aard;

• De partners voelen zich door elkaar gekend en geaccepteerd in wie ze in essentie zijn;

• Partners voelen zich uitgenodigd om hun kwaliteiten tot uitdrukking te brengen;

• Er is wederzijds vertrouwen;

• De relatie draagt ertoe bij dat de energie gaat stromen bij de partners;

• Er is ruimte voor spel, humor en lichtheid;

• De relatie vormt een veilige container, waarbinnen verschillen, tegenstellingen en conflicten mogen bestaan en waarin er een vruchtbare manier is om daarmee om te gaan;

• Binnen de relatie houden de partners voor elkaar de ruimte open om persoonlijke thema’s te onderzoeken.

De kwaliteit van je eigen relaties onderzoeken

Je kunt de lijst hierboven gebruiken als een checklist aan de hand waarvan je kunt nagaan wat de kwaliteit van jouw relaties is, zowel je persoonlijke relaties, je professionele (werk-) relaties, als de relaties die je hebt als deelnemer in de samenleving. Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld denken aan je relaties met de leraren van je kinderen, aan relaties binnen groepen en verenigingen, waarvan je lid bent, en aan relaties met mensen die regelmatig diensten voor je verrichten.
Misschien kom je daarbij ook andere kenmerken tegen, waarvan je vindt dat die veelzeggend zijn over het al dan niet aanwezig zijn van relatie-kwaliteit. Ik vind het fijn als je me wilt laten weten welke andere kenmerken van relatie-kwaliteit voor jou belangrijk zijn.

De bouwstenen van relatie-kwaliteit

De volgende vraag is wat de bouwstenen zijn van relatie-kwaliteit. Of, anders gezegd: wat is er nodig om relatie-kwaliteit te ontwikkelen binnen een relatie. Dat is het onderwerp, waarover ons boek ‘In Dialoog’ gaat. Er is dus veel over te zeggen. Ik beperk me hier tot een samenvatting van wat volgens mij enkele van de belangrijkste bouwstenen zijn.

• Je kunt alleen relatie-kwaliteit ontwikkelen als alle partners in de relatie dat werkelijk willen. Dat lijkt misschien een open deur, maar het is een stap die vaak wordt overgeslagen. Bij deze stap hoort ook het uitwisselen over wat ieders beeld is van relatie-kwaliteit. Daarbij komende gewoonlijk verschillen in verwachtingen aan het licht. Als je met elkaar die verschillen kunt onderzoeken, zet je al een stap in de richting van meer relatie-kwaliteit.

• De mate van persoonlijke ontwikkeling van de partners speelt een rol bij het bouwen aan relatie-kwaliteit. Bewustwording en bevrijding van oude patronen helpt om als innerlijk vrije partners in de relatie te staan. Als partners werken aan hun innerlijke ontwikkeling komt dat de relatie-kwaliteit ten goede. Persoonlijke ontwikkeling is een doorgaand proces, dat nooit ‘klaar’ is, en ook niet ‘klaar’ hoeft te zijn. Persoonlijke ontwikkeling en relatie-kwaliteit kunnen elkaar wederzijds versterken.

• Een aspect van persoonlijke ontwikkeling, dat ik afzonderlijk wil noemen, is het ontwikkelen van het vermogen tot zelf-observatie en reflectie. Als partners dat vermogen ontwikkelen zijn ze minder geïdentificeerd met de inhoud van hun gedachten en hun gevoelens. Ze zijn daar vrijer van. Die vrijheid is een waardevolle bouwsteen van relatie-kwaliteit.

Vrijheid is een waardevolle bouwsteen van relatie-kwaliteit

 • Een andere bouwsteen zijn de communicatieve vaardigheden van de partners, anders gezegd: het vermogen om met elkaar in dialoog te gaan en niet in discussie of debat. Kort samengevat gaat het om:

  • Open kunnen spreken over wat er in je leeft, zonder je te laten weerhouden door de angst voor hoe de ander(en) het opvat(ten);
  • Open kunnen luisteren naar de ander, kunnen horen wat de ander zegt, zonder daardoor getriggerd te worden om meteen te willen reageren;
  • Oordelen over jezelf en de ander(en) opschorten en onderzoeken, wanneer die opduiken;
  • Aandacht kunnen geven aan moeilijke situaties en belevingen, zonder er meteen bij weg te gaan en zonder er meteen een oplossing voor te willen hebben;
  • Samen kunnen onderzoeken wat er speelt.

• Kunnen leven en werken met onopgeloste situaties in het vertrouwen, dat deze zich verder zullen ontwikkelen.

• Alleen kunnen zijn.

• Een gedeelde intentie hebben, die niet alleen op de relatie zelf betrekking heeft, maar die ook een gerichtheid naar buiten heeft.

• Een diepe overtuiging dat partners in een relatie fundamenteel gelijkwaardig zijn.

In een volgend artikel ga ik in op de vraag: Hoe leidt relatie-kwaliteit tot succes en vernieuwing?

 

There is a crack in everything... Eelco - sept. 2018

Over dialoog en 'onvolkomenheid'

In dialoog te zijn vraagt nogal wat van ons mensen. Te spreken vanuit een open hart, te luisteren met alle aandacht, oordelen op te schorten en reacties uit stellen, zodat ze gereflecteerd kunnen worden; het zijn de ideale voorstellingen van een perfecte dialogische houding, maar hoe vaak lukt het ons ook niet, gewoon, omdat we menselijk en feilbaar zijn?

Dialogische vaardigheden vragen van ons op een nieuwe manier vooral met onze emotionaliteit om te gaan; enerzijds het toe te laten als wezenlijk onderdeel van relatie, anderzijds om onze emoties niet impulsief in ongereflecteerde aannames, oordelen en (re-) acties om te zetten, maar ze bewust waar te nemen en als unieke impuls en creatieve persoonlijke bijdrage in de relatie in te brengen.

Het lijkt me dat dit de grote bijdrage van dialoog is; een stap te zetten in het anders omgaan met emotie, zodat we meer in verbinding blijven en minder in fragmentatie en geweld vervallen.

Mooi gezegd en mooi gedacht, vind je ook niet? Vanmorgen nog geeft mijn 15 jarige zoon me een grote mond, als ik hem behulpzaam erop wijs dat het toch tijd is om op te staan, wil hij op tijd op school komen. Zijn toon ervaar ik als dusdanig respectloos, dat ik binnen een fractie van een seconde woedend word en hem even respectloos mijn weerwoord geef.
Daar ga ik weer, dacht ik nog, maar het was al te laat, eruit voordat ik het wist, en de escalatie werd compleet. Na een zwijgzaam en gespannen ontbijt stappen we samen in de auto. Ik besluit me te verontschuldigen voor mijn deel van de heftigheid tussen ons, en ook hij doet hetzelfde. Dan praten we kort over het voorval. Ik kan hem iets vertellen over mijn zorg, dat hij eronder zal lijden als hij te laat komt. Hij zegt dat het beter voor hem is, dat ik de verantwoordelijkheid voor het opstaan bij hem laat, dat hij zich daarin teveel als kind behandeld voelt. Ik kan het goed horen. Het is een mooi moment, waarin ik hem weer kan zien in wie hij is en ik me ook door hem waargenomen voel.

Imperfect dus, onvolkomen, gewoon menselijk uit je slof schieten, iemand kwetsen, gekwetst worden, het hoort er allemaal bij. Juist in al deze onvolkomenheid, waarin we het contact met de ander en vaak ook met onszelf voor een bepaalde tijd min of meer verliezen, leven en werken we met elkaar. Het is juist die onvolkomenheid, die ons de mogelijkheid en de keus geeft, om het gesprek weer te zoeken, de relatie opnieuw aan te gaan, de dialoog te hervatten.

We kunnen ons kenbaar maken met alles wat we zijn, onze imperfectie accepteren en ze net zo goed inbrengen, als onze positieve kanten: zo worden we zichtbaar voor onszelf en voor de ander, zo ontstaat verbinding en vertrouwen; zo kunnen we mens zijn met elkaar.

Of om met Leonard Cohen te spreken:
There is a crack in everything
That’s where the light gets in..

Eelco de Geus, Wenen, 13 September 2018

 

Dialoog leidt tot vernieuwing

In mijn vorige artikel (‘Relatie-kwaliteit kun je zelf ontwikkelen’) heb ik besproken wat ‘Relatie-kwaliteit’ is, hoe je de kwaliteit van je eigen relaties in beeld kunt brengen, en wat de bouwstenen zijn, waarmee je de kwaliteit van je relaties kunt verbeteren. In dit artikel bespreek ik wat het ons kan opleveren, als we in dialoog met elkaar de kwaliteit van onze relaties verder versterken.

Goede relaties stimuleren ons om het beste uit onszelf te halen

Natuurlijk zijn goede relaties een bron van vreugde voor alle betrokkenen en vaak ook voor de omgeving. Goede relaties zijn een veilige en stimulerende basis voor onze persoonlijke ontwikkeling. Goede relaties stimuleren ons om het beste uit onszelf te halen.

In het werken met dialoog hebben we ontdekt dat er nog iets meer is dan dat. We willen dat aangeven met de ondertitel van ons boek is: ‘Relatie-kwaliteit als bron van vernieuwing’.
We hebben in dialoogprocessen steeds weer gemerkt, dat als de relatie voldoende aandacht gekregen heeft, als de thema’s die zich aandienden onder ogen gezien zijn, kortom: als er voldoende relatie-kwaliteit ontwikkeld is, dat er dan een andere beweging op gang komt. De focus van de aandacht verschuift van de relatie zelf, naar datgene waar de relatie voor bedoeld is. Er komt een proces op gang. Dat proces wordt gekenmerkt door de beleving van vreugde, vrijheid en enthousiasme, waarmee het gepaard gaat. Partners in een relatie voelen zich in hoge mate vrij om ‘hun eigen ding te doen’ en ontdekken tot hun verrassing dat al die ‘eigen dingen’ met elkaar samenhangen en bijdragen aan het doel waarvoor mensen bij elkaar gekomen zijn.

Als er voldoende relatie-kwaliteit ontwikkeld is, wordt duidelijk waar de relatie voor bedoeld is

In persoonlijke relaties komen processen van persoonlijke groei en groei naar innerlijke vrijheid op gang. In werkrelaties ontstaat een levende verbinding (hartsverbinding) met het externe doel, waarop het team of de organisatie gericht is. In leer- en onderwijssituaties komt het innerlijke weten en de innerlijke leerbehoefte van leerlingen, studenten en docenten voorop te staan. Dat vormt de basis om zich nieuwe competenties eigen te willen maken. We hebben die beweging, die we in allerlei vormen steeds weer zagen opduiken samengevat onder de term ’vernieuwing’. We bedoelen daarmee dat een ontwikkelingsproces, dat soms gestagneerd of vertraagd geraakt was, weer volop begint te stromen. Dat er energie vrijkomt om je te verbinden met doelen, die de moeite waard zijn en je daarvoor in te zetten.

Dialoog gaat ook over daadkracht, over verandering

Dialoog gaat dus niet alleen over verbinding met jezelf en met elkaar. Dat is meer de ‘vrouwelijke pool’ van het dialoogproces. In de beeldvorming over dialoog lijkt het soms alsof dat het hele verhaal is, maar het is maar de helft van het verhaal. Dialoog begint wel met verbinding maken. Vanuit die verbinding ontstaat een creatieve energie die gericht is op het in de wereld brengen van de inspiratie, op verandering, op daadkracht. Dat wordt wel de meer ‘mannelijke pool’ genoemd. In een volledig dialoogproces komen die twee bewegingen samen. Relatie-kwaliteit wordt een krachtig stromende bron van vernieuwing.

Kees Voorberg, sept. 2018

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  015 - 28 55 219  |  Glazenmakerstraat 19  |  2645 KX Delfgauw
Werkadres: Coachhuis Delft  |  Marshalllaan 2  |  2625 GZ Delft  kleine facebook